ތަވީދުއެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

  ބައެއް މީހުން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ތަވީދު އެޅުމަކީ އޭގެން ރައްކާތެރިކަން ލިއްބައިދޭ ވަރަށް ފައިދާ ބޮޑު ކަމެކެވެ. ސިޙުރު ހާހޫރައާއި އެސްފީނާއާއި މިފަދަ ބޮޑެތި މުޞީބާތްތަކުން ދުރުކޮށްދޭ

Read more