އަޅުގަނޑުމެން

“THE ULTIMATE CURE FROM QURAN AND SUNNAH”
Sihr(black magic), Jinni posessions,Evil eye ( Esfeenah) and Envy ( Hasadha )has become very controversial issue in Maldives as well as in other countries. People are going through with these difficulities and are waiting for a way to get cured.People are lead astray due to the unlawful practices of witches(saahir) and fortune tellers.
So our aim is to provide authentic cures and treatments from quran and sunnah and help all those victims who are suffering due to these ailments.May Allah guide us to the right path in this and let it be free from any shirk.

 

އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުއްވުމަށް

4 thoughts on “އަޅުގަނޑުމެން

 • November 1, 2015 at 1:20 am
  Permalink

  geah hadhaafai hunna sihr baathil kuraane gotheh ingilahvvaa nama egotheh alhugandaa hissaa kohlahvva..

 • December 5, 2015 at 9:46 pm
  Permalink

  އަޅުގަނޑަކީވެސް ރުޤްޔާ ކުރާ ރާޤީ އަކީމެވެ. މިހާރު ދެ މީހެއްގެ ގާތުގައި ކިޔަވަމުން ގެންދަމެވެ. ނަމަވެސް އެދެވޭ ކުރިއެރުމެއް ނުލިބެއެވެ. އޭގެތެރެއިން އެއްކޭހުގައި ވާގޮތަކީ އެކަނި ތަފާތު މީސްމީހުނަށް ވެގެން ވާހަކަ ދައްކަނީއެވެ. ދަންނަ އަދި ނުދަންނަ މީސްމީހުންނާއި، ޢާއިލާގެ މީސްމީހުންނަށް ވެގެންނެވެ. މިކަމެއް ވާންފެށީ މީގެ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން އިންމީހަކު ވަރި ކުރިފަހުން ނެވެ. ވަރަށްގިނައިން އޭނާގެ ވާހަކަ ދައްކައެވެ. މިއަދާހަމައަށްވެސް އެކަމެއް ރަނގަޅެއް ނުވެއެވެ. އަޖުނާދު ލައްވައިވެސް ބެލިކަމަށް ވެއެވެ. އަޅުގަނޑު ބެލުމުންވެސް ވަކި ބާވަތެއް ފާހަގައެއް ނުވިއެެވެ. އެނގެނީ ސިޙުރުގެ އަސަުރު ހުރިކަމެވެ. އެގޮތުން ގާތުގައި ކިޔެވުމުންވެސް އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުފެނުނެވެ. ކިރުވެސް ދެވިއްޖެއެވެ. ހޮޑުލިކަމުގައިވިޔަސް ކުލައަކުން މާބޮޑުއެއްޗެއް ނޭގުނެވެ. މިހާރު ފެނަށް ކިޔަވައި ފެން ދޭން ފަށައިފީމެވެ. މިކަމުގައި އިތުރަށް ކުރިޔަށް ދާންވީގޮތް ވިދާޅުވެ ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 • December 5, 2015 at 9:55 pm
  Permalink

  ދެވަނަ ކޭހުގައި ފިރިހެނެކެވެ. މުޅި ހަށިގަނޑު ތުރުތުރު އަޅަނީއެވެ. ވަޒީފާއެއްގައި އުޅެވޭ ވަރެއްވެސް ނޫނެވެ. އަންބަކާ 3އަހަރަށްދާ ދަރިޔަކު އެބަހުއްޓެވެ. އަންހެނުންނާވެސް އަދި ގާތް ރައްޓެހިންނާވެސް މާބޮޑު ގުޅުމެއް ނެތެވެ. ވަރަށްގާތް މީހުންވެސް ފެނުނަސް ދަންނަކަމަށްވެސް ނުހަދައެވެ. ގޮވާލުމުން ވެސް މާބޮޑު އަޅާލުމެއް ނުހުރެއެވެ. ޞަބާޙް ލައްވައިވެސް ފަރުވާ ލިބިގަތްކަމަށް ބުންޏެވެ. އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބެއެވެ. އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް ގިނަގޮތްގޮތުން މަސައްކަތްކޮށް އަދި އަލިމަގެއް ނުފެނެއެވެ. ރުޤްޔާގެ ތަފާތު ބާވަތްތައް ބަލައި ޓެސްޓް ކުރެވިއްޖެއެވެ. ބައެއްފަހަރު އަސަރު ފެނުނަސް މާބޮޑު އަސަރެއް ނުފެނެއެވެ. ނަމަވެސް އަމިއްލައަށް ކިޔަން ރުޤްޔާގެ ބައިތަކެއް ދިނުމުން ކިޔަން އުނދަގޫކަމަށާއި، އަދި ކިޔަން ފޫހިވެ ރުޅިގަދަ ވާކަމަށް ފާހަގަ ވެއެވެ. ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް އިތުރު ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ބޭނުންވެއެވެ.

 • December 6, 2015 at 11:56 am
  Permalink

  ތިޔަ ވިދާޅުވި 2 ކޭސްގައިވެސް ހަމަ އެކަކި އެސްފީނާއަށް މަދުވެގެން ވިދިވިދިގެން 21 ދުވަހު އެސްފީނާއަށް ބަލިމީހާ ގާތުގައި ކިޔަވާށެވޭ. އަދި ފެނަށް ކިޔަވައިގެން ބަލިމީހާއަށް ފެންފޮދެއް ބޯންދިނުމަށް ފަހު އަނެއްބައި ފެނުން ފެންވަރަން ހަވާލުކުރާށެވެ. އިންޝާ ﷲ ކުރިއެރުން އަންނާނެއެވެ.

Comments are closed.