ތަވީދުއެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

  ބައެއް މީހުން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ތަވީދު އެޅުމަކީ އޭގެން ރައްކާތެރިކަން ލިއްބައިދޭ ވަރަށް ފައިދާ ބޮޑު ކަމެކެވެ. ސިޙުރު ހާހޫރައާއި އެސްފީނާއާއި މިފަދަ ބޮޑެތި މުޞީބާތްތަކުން ދުރުކޮށްދޭ

Read more

ސިޙުރު ހަދާ މީހާގެ ޙުކުމް

މުރާޖަޢާ ކުރެއްވީ : އައްޝައިޚު މުހައްމަދު ސިނާން ސިޙުރު ހަދާ މީހުންގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ الحمد لله ހުރިހާ ޝަރީޢަތްތަކެއްގައާއި، އަދި ޢިލްމުވެރިންގެ އިޖްމާޢުން ސިޙުރުގެ ހުރިހާ

Read more

ދުރުތަނެއްގައި ހުންނަ މީހަކަށް ފޯނުގެ އެހީގައި ރުޤްޔާ ކުރުމެގެ ޙުކުމް

  މުރާޖަޢާކުރެއްވީ : އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން ދުރުތަނެއްގައި ހުންނަ މީހަކަށް ފޯނުގެ އެހީގައި ރުޤްޔާ ކުރުމެގެ ޙުކުމް ފޯނުގެ އެހީގައި ރުޤުޔާ ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ސަޢުދީ

Read more

ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރު މުސްޙަފުގައި ބީހި ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި އަމިއްލަ ނަފްސަށް ރުޤްޔާ ކުރުމުގެ ޙުކުމް

  މުރާޖަޢާ ކުރެއްވީ: އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ސިނާން ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރުގައި އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަފްސައް ރުޤްޔާ ކުރެވިދާނެތޯ؟ އަދި ހަން ހުރަހަކާ އެކު މުސްޙަފުގައި ބީހި، އަޅުގަނޑުގެ

Read more

ރުޤްޔާހަދާމީހާ ހިލޭ އަންހެނެއްގައިގަ އަތްލުމުގެ ޙުކުމް

ފަތުވާގެ އަސްލު ލިޔުއްވީ: އަލް އަޚް އަޙްމަދު ނާޒިލް މުޙައްމަދު الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. އިސްލާމްދީނަކީ

Read more