އާޔަތުލް ތަމައްތަޢު

  آيـات التمتع މިއީ ތަމައްތަޢުގެ އާަޔަތްތަކެވެ. މިއާޔަތްތަކަށް މިނަންދެވިފައި ވަނީ ރާޤީން ރުޤުޔާ ކުރުމުގައި ފަސޭހައަކަށެވެ. އެއްވެސް ޙާލެެއްގައި ގުރުއާނުން ނުވަތަ ސުންނަތުން މި އާޔަތްތަކަކީ

Read more

آيات الفتح والنصـر ( ނަޞްރާއި ފަތަޙައިގެ އާޔަތްތައް )

آيات الفتح والنصـر މިއާޔަތްތަކަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ފަތަޙައާއި ނަޞްރުގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވިގެންވާ އާޔަތްތަކެވެ. މިއާޔަތްތަކަށް މިނަންދެވިފައި ވަނީ ރާޤީން ރުޤުޔާ ކުރުމުގައި ފަސޭހައަކަށެވެ. އެއްވެސް ޙާލެެއްގައި ގުރުއާނުން

Read more

ޖިންނި ބީހުމުން ( މައްސަށް ) ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އާޔަތްތައް

ޖިންނި ބީހުމުން ( މައްސަށް ) ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އާޔަތްތައް ތިރީގައިވާ އާޔަތްތައް ޖިންނި ބީހުމުގެ ( މައްސު ) އަޘަރު ކޮށްފައިވާ ބަލި މީހާގެ ގާތުގައި ގިނަގިނައިން

Read more

ޔޫރިން އިންފެކްޝަނަށް ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ

ޔޫރިން އިންފެކްޝަނަށް ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ ޔޫރިން އިންފެކްޝަންއަކީ ބްލެޑަރގަޔާއި އަދި ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ބޭރުވާ ހޮޅީގައި ބެކްޓިރިއާ އަށަގަތުމުން ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް އާންމުކޮށް ޖެހޭ

Read more

އާޔަތުލް މަލާއިކަ ( މަލާއިކަތުންގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވިގެންވާ އާޔަތްތައް)

  އާޔަތުލް މަލާއިކަ ( މަލާއިކަތުންގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވިގެންވާ އާޔަތްތައް) آيات الملائكة މިއީ “އާޔަތުލް މަލާއިކަތު” ނުވަތަ މަލާއިކަތުންގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވިގެންވާ އާޔަތްތަކެވެ. މި އާޔަތްތަކަށް

Read more