ޝަރުޢީ ރުޤުޔާގެ ނަމުގައި އޮޅުވާނުލާށެ! ( 4 ވަނަ ބައި )

  ރޭގަނޑުގެ ވަޤުތުތަކުގައި ބިޔަ ގަސް ގަސްދޮށުގައި ބާއްވައިގެން ބަލިމީހާއަށް ކިޔެވުމާއި ވަކި ދުވަހެއް ވަންދެން ބަލިމީހާ ބޭރަށް ނުނިކުމެ ބަންދު ތަނެއްގައި އިންނަަން ބުނުމާއި ހަށިފާރަވެރިންނަށް

Read more