ޝަރުޢީ ރުޤްޔާ ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ފަށަނީ

  ޝަރުޢީ ރުޤްޔާ ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް މި ޖުލައި މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވާނީ އައްޝައިޚް

Read more

ޝަރުޢީ ރުޤުޔާގެ ނަމުގައި އޮޅުވާނުލާށެ! ( 8ވަނަ ބައި )

  ބަލިމީހާއަށް ޖެހިފައިވާ ސިޙުރު ބާޠިލު ކުރުމަށް ގޭގައި ހިފާ ގެންގުޅޭ އެއްޗެއްސާއި ފަރުނީޗަރު ފަދަ އެއްޗެހި އެންދުން އަދި ހަލާކުކުރުން ބަލިމީހާ ގާތުގައި ރުޤުޔާގެ އާޔަތްތައް

Read more

ޝަރުޢީ ރުޤުޔާގެ ނަމުގައި އޮޅުވާނުލާށެ! ( 7ވަނަ ބައި )

ހިލޭ އަންހެނުންނަށް ރުޤުޔާ ކުރާއިރު ގައިގައި އަތްލުން   ހިލޭއަންހެނުންނަށް ރުޤުޔާ ކުރާއިރު ބޮލުގައި އަތްލުމާއި އަދި ހަށިގަނޑު ތެރެއަށް ޖިންނި ޙާޟިރުވާހިނދު ބަނޑުގައި އަތްލައިގެން ކިޔެވުމާއި

Read more

ޝަރުޢީ ރުޤުޔާގެ ނަމުގައި އޮޅުވާނުލާށެ! ( 6ވަނަ ބައި )

ހިލޭ އަންހެނަކާ އެކަހެރިވެ ރުޤުޔާކުރުން ނުވަތަ އޭނާއާއި އެކަހެރިކޮށް ރުޤުޔާކުރުން ހިލޭ އަންހެނަކަށް ރުޤުޔާ ކުރާއިރު މަޙްރަމެއްގެ ޣައިރު ހާޟިރުގައި ކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ ވަރަށް ގިނައިން މިހާރު

Read more