ޖިންނީން އިންސާނުން ދެކެ ލޯބިވުމުގެ ހަޤީޤަތް އަދި އޭގެ ފަރުވާ (6 ވަނަ ބައި )

ތަރުޖަމާ :  ރާއިފް ރުޝްދީ ބައެއް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ބަލިމީހާއަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ބައެއް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ގެނެސްދޭނަމެވެ.   ބަޤަރާ ސޫރަތް ކޮންމެދުވަހަކު ކިޔެވުން އަދި

Read more

ޖިންނީން އިންސާނުން ދެކެ ލޯބިވުމުގެ ހަޤީޤަތް އަދި އޭގެ ފަރުވާ (4 ވަނަ ބައި )

  ތަރުޖަމާ: ރާއިފް ރުޝްދީ ލޯބިވެރި ޢާޝިޤް ޖިންނީގެ އަވަލުމުގެ ފަރުވާ މިފަދަ މީހަކަށް ފަރުވާ ކުރުމުގެ ކުރިން އަހަރުމެން ދަންނަސް ޖެހެނީ މި ޒިނޭކުރާ ޖިންނި

Read more

ޖިންނީން އިންސާނުން ދެކެ ލޯބިވުމުގެ ހަޤީޤަތް އަދި އޭގެ ފަރުވާ (2 ވަނަ ބައި )

ތަރުޖަމާ: ރާއިފް ރުޝްދީ ސިޙާޤާއި ލިވާޠު: ބައެއްފަހަރު އަންހެންޖިންނި އަންހެނުނާއި އަޅައިގަނެ އެމީހުންނަށް ޖިންސީގޮތުންބެހެއެވެ. އެގޮތުން އެމީހުންގެ ނިދީގައި އޭނާ އޭނާގެ އުޚްތެއްނުވަތަ އަންހެން ރަޙްމަތްތެރިއެއްގޮތުގައި ދައްކާ

Read more

ޝަރުޢީ ރުޤުޔާގެ ނަމުގައި އޮޅުވާނުލާށެ! ( 8ވަނަ ބައި )

  ބަލިމީހާއަށް ޖެހިފައިވާ ސިޙުރު ބާޠިލު ކުރުމަށް ގޭގައި ހިފާ ގެންގުޅޭ އެއްޗެއްސާއި ފަރުނީޗަރު ފަދަ އެއްޗެހި އެންދުން އަދި ހަލާކުކުރުން ބަލިމީހާ ގާތުގައި ރުޤުޔާގެ އާޔަތްތައް

Read more