ޖިންނީން އިންސާނުން ދެކެ ލޯބިވުމުގެ ހަޤީޤަތް އަދި އޭގެ ފަރުވާ (3 ވަނަ ބައި )

ތަރުޖަމާ: ރާއިފް ރުޝްދީ   ޢާޝިޤު ޖިންނިކުރަނީ ކޮންކަމެއް؟ އޭތި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައް ކުރެއެވެ. މިތަނުގައި ގެނެވޭވަރަށްވުރެވެސް އެކަންކން ގިނައެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެއްމެ

Read more

ޖިންނީން އިންސާނުން ދެކެ ލޯބިވުމުގެ ހަޤީޤަތް އަދި އޭގެ ފަރުވާ (1 ވަނަ ބައި )

ތަރުޖަމާކުރީ: ރާއިފް ރުޝްދީ ޢާޝިޤް ޖިންނި އަވަލުން މިގޮތަށް މިލަފުޡް ބޭނުން ކުރެވެން ފެށުނީ މިފަހުންނެވެ. ނަމަވެސް މިމާނައިގައި އިހުގައިވެސް ވާހަކަދެކެވިފައިވެއެވެ. ޖިންނި އަވަލުމާއި މެދު ބަލާލާއިރު

Read more

ރެއިކީ އާއި އެފަދަ ފަރުވާތަކުގެ ހަޤީގަތް ( 2 ވަނަ ބައި )

  “މި ވިސްނުން ބިނާވެގެންވަނީ ޣައިބުގައިވާ ކަންކަމަކާ މެދު ޤަބޫލުކުރާ ހަމަނުޖެހޭ ޤަބޫލުކުރުންތަކަކަށް، ހަމަ އެކަނި ސިކުނޑިން ނިންމާ ނިންމުންތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. އަދި މިއީ ޣައިބު މޮޅަށް

Read more

ރެއިކީ އާއި އެފަދަ ފަރުވާތަކުގެ ހަޤީގަތް( 1 ވަނަ ބައި)

1992ވަނަ އަހަރު ޖަޕާނުގެ މިކާއޯ އުސުއި (Mikao Usui) ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު ހޯދާފައިވާ ފަރުވާއެއް ކަމަށް ބުނާ ރެއިކީ (Reiki) އަކީ އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑާއި ކައުނުގެ

Read more

އަހަރެން ޖިންނިނެއްގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވި ގޮތް

  ކުޑައިރުއްސުރެ ކާފަ ކިޔައިދޭ ވާހަކަތަކެއް ހުރެއެވެ. ޖިންނީން އުޅޭނެކަމާއި އެމީހުންނާ ބައްދަލުވާ ފަހަރުވެސްް އަންނާނެ ވާހަކަ އަކީ އެގޮތުން އެންމެ ގިނައިން ކިޔައިދޭ އެއް ވާހަކައެވެ.

Read more