ރެއިކީ އާއި އެފަދަ ފަރުވާތަކުގެ ހަޤީގަތް ( 2 ވަނަ ބައި )

  “މި ވިސްނުން ބިނާވެގެންވަނީ ޣައިބުގައިވާ ކަންކަމަކާ މެދު ޤަބޫލުކުރާ ހަމަނުޖެހޭ ޤަބޫލުކުރުންތަކަކަށް، ހަމަ އެކަނި ސިކުނޑިން ނިންމާ ނިންމުންތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. އަދި މިއީ ޣައިބު މޮޅަށް

Read more

ރެއިކީ އާއި އެފަދަ ފަރުވާތަކުގެ ހަޤީގަތް( 1 ވަނަ ބައި)

1992ވަނަ އަހަރު ޖަޕާނުގެ މިކާއޯ އުސުއި (Mikao Usui) ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު ހޯދާފައިވާ ފަރުވާއެއް ކަމަށް ބުނާ ރެއިކީ (Reiki) އަކީ އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑާއި ކައުނުގެ

Read more

އަހަރެން ޖިންނިނެއްގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވި ގޮތް

  ކުޑައިރުއްސުރެ ކާފަ ކިޔައިދޭ ވާހަކަތަކެއް ހުރެއެވެ. ޖިންނީން އުޅޭނެކަމާއި އެމީހުންނާ ބައްދަލުވާ ފަހަރުވެސްް އަންނާނެ ވާހަކަ އަކީ އެގޮތުން އެންމެ ގިނައިން ކިޔައިދޭ އެއް ވާހަކައެވެ.

Read more

ވަބާއާއި މުޞީބާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއް

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ވަޙީދު ޢަލީ އިބްރާހިމް އާދަމް ބަޝީރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޢަލީ ޝަހީދު އިބްރާހިމް ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު ޢަލީ ވަޙީދު ފޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ މުޤައްދިމާ: الحمد

Read more