އަހަރެން ޖިންނިނެއްގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވި ގޮތް

  ކުޑައިރުއްސުރެ ކާފަ ކިޔައިދޭ ވާހަކަތަކެއް ހުރެއެވެ. ޖިންނީން އުޅޭނެކަމާއި އެމީހުންނާ ބައްދަލުވާ ފަހަރުވެސްް އަންނާނެ ވާހަކަ އަކީ އެގޮތުން އެންމެ ގިނައިން ކިޔައިދޭ އެއް ވާހަކައެވެ.

Read more

ވަބާއާއި މުޞީބާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއް

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ވަޙީދު ޢަލީ އިބްރާހިމް އާދަމް ބަޝީރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޢަލީ ޝަހީދު އިބްރާހިމް ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު ޢަލީ ވަޙީދު ފޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ މުޤައްދިމާ: الحمد

Read more

ސިޙުރުން ސަލާމަތްވެ ތިބެމާ!

ސިޙުރު ފެށުނު ގޮތް ސިޙުރުގެ ތާރީހު މޫސާ ޢަލައިހިއް ސަލާމަށް ވުރެ މާކުރިއަށް ދެމިގެން ވާކަން ތާރީހުން އެނގެއެވެ. އެކަމަކު އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ސީދާ އެކަން

Read more