ލައިލަތުލް ޤަދުރި ވިލޭރެއަކީ ކޮބައިކަމާއި އެރޭގެ މާތްކަމާއި އަދި އެރޭގެ ޢަލާމާތްތައް

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد: ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަނީ އެހެން ހުރިހާ އުއްމަތްތަކުގެ މައްޗަށް

Read more

ޖިންނީން އިންސާނުން ދެކެ ލޯބިވުމުގެ ހަޤީޤަތް އަދި އޭގެ ފަރުވާ (5 ވަނަ ބައި )

  ތަރުޖަމާ :  ރާއިފް ރުޝްދީ 4. މާއްދީ ބޭސްފަރުވާ ބޭސްފަރުވާ އަކީ ގިނައެއްޗެކެވެ. އެއިތެރޭގައި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި ކޮންމެހެން މައްސަށް ނޫންކަމުގައިވިޔަސް އޭގެ މާތްކަމާއި ފައިދާ

Read more

ޖިންނީން އިންސާނުން ދެކެ ލޯބިވުމުގެ ހަޤީޤަތް އަދި އޭގެ ފަރުވާ (3 ވަނަ ބައި )

ތަރުޖަމާ: ރާއިފް ރުޝްދީ   ޢާޝިޤު ޖިންނިކުރަނީ ކޮންކަމެއް؟ އޭތި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައް ކުރެއެވެ. މިތަނުގައި ގެނެވޭވަރަށްވުރެވެސް އެކަންކން ގިނައެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެއްމެ

Read more

ޖިންނީން އިންސާނުން ދެކެ ލޯބިވުމުގެ ހަޤީޤަތް އަދި އޭގެ ފަރުވާ (1 ވަނަ ބައި )

ތަރުޖަމާކުރީ: ރާއިފް ރުޝްދީ ޢާޝިޤް ޖިންނި އަވަލުން މިގޮތަށް މިލަފުޡް ބޭނުން ކުރެވެން ފެށުނީ މިފަހުންނެވެ. ނަމަވެސް މިމާނައިގައި އިހުގައިވެސް ވާހަކަދެކެވިފައިވެއެވެ. ޖިންނި އަވަލުމާއި މެދު ބަލާލާއިރު

Read more

ރެއިކީ އާއި އެފަދަ ފަރުވާތަކުގެ ހަޤީގަތް ( 2 ވަނަ ބައި )

  “މި ވިސްނުން ބިނާވެގެންވަނީ ޣައިބުގައިވާ ކަންކަމަކާ މެދު ޤަބޫލުކުރާ ހަމަނުޖެހޭ ޤަބޫލުކުރުންތަކަކަށް، ހަމަ އެކަނި ސިކުނޑިން ނިންމާ ނިންމުންތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. އަދި މިއީ ޣައިބު މޮޅަށް

Read more