ޖިންނީން އިންސާނުން ދެކެ ލޯބިވުމުގެ ހަޤީޤަތް އަދި އޭގެ ފަރުވާ (6 ވަނަ ބައި )

ތަރުޖަމާ :  ރާއިފް ރުޝްދީ ބައެއް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ބަލިމީހާއަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ބައެއް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ގެނެސްދޭނަމެވެ.   ބަޤަރާ ސޫރަތް ކޮންމެދުވަހަކު ކިޔެވުން އަދި

Read more