آيات الفتح والنصـر ( ނަޞްރާއި ފަތަޙައިގެ އާޔަތްތައް )

ފަތަޙަ އާއި ނަޞްރުގެ އާޔަތްތައް

آيات الفتح والنصـر

މިއާޔަތްތަކަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ފަތަޙައާއި ނަޞްރުގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވިގެންވާ އާޔަތްތަކެވެ. މިއާޔަތްތަކަށް މިނަންދެވިފައި ވަނީ ރާޤީން ރުޤުޔާ ކުރުމުގައި ފަސޭހައަކަށެވެ. އެއްވެސް ޙާލެެއްގައި ގުރުއާނުން ނުވަތަ ސުންނަތުން މި އާޔަތްތަކަކީ ފަތަޙައާއި ނަޞްރުގެ އާޔަތްތައް ކަމަށް ބަޔާންވެގެން އައިސްފައެއް ނެތެވެ

މިއާޔަތްތަކަކީ ރުޤްޔާކުރަމުންދާއިރު ދިމާވާ އުނދަގޫ ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ވަރަށް އަސަރުކުރުވަނިވި އާޔަތްތަކެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޖިންނީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަސްޖިންނިން، މާރިދުން އަދި ސިޙުރުވެރިންގެ މައްޗަށް އަޑު ގަދަކޮށް މި އާޔަތްތައް ކިޔެވުމުން އެތަކެތި ބަލިވެ، ބަލިމީހާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވެ، އެމީހަކަށް ދިމާވެފައިވާ ބަލިމަޑުކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަރުވާ ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އަބޫ އަބްދުﷲ

2 thoughts on “آيات الفتح والنصـر ( ނަޞްރާއި ފަތަޙައިގެ އާޔަތްތައް )

    1. ކުރީގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައި ހުރި އާޔަތްތައް އެގޮތަށް ފެންނަންނެތީ. އިންޝާﷲ ފެންނަގޮތަށް ހަދާނަން

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *