ވަބާއާއި މުޞީބާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއް

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ވަޙީދު ޢަލީ އިބްރާހިމް އާދަމް ބަޝީރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޢަލީ ޝަހީދު އިބްރާހިމް ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު ޢަލީ ވަޙީދު ފޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ މުޤައްދިމާ: الحمد

Read more

ސިޙުރުން ސަލާމަތްވެ ތިބެމާ!

ސިޙުރު ފެށުނު ގޮތް ސިޙުރުގެ ތާރީހު މޫސާ ޢަލައިހިއް ސަލާމަށް ވުރެ މާކުރިއަށް ދެމިގެން ވާކަން ތާރީހުން އެނގެއެވެ. އެކަމަކު އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ސީދާ އެކަން

Read more