ޖިންނީން އިންސާނުން ދެކެ ލޯބިވުމުގެ ހަޤީޤަތް އަދި އޭގެ ފަރުވާ (6 ވަނަ ބައި )

ތަރުޖަމާ :  ރާއިފް ރުޝްދީ ބައެއް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ބަލިމީހާއަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ބައެއް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ގެނެސްދޭނަމެވެ.   ބަޤަރާ ސޫރަތް ކޮންމެދުވަހަކު ކިޔެވުން އަދި

Read more

ޖިންނީން އިންސާނުން ދެކެ ލޯބިވުމުގެ ހަޤީޤަތް އަދި އޭގެ ފަރުވާ (5 ވަނަ ބައި )

  ތަރުޖަމާ :  ރާއިފް ރުޝްދީ 4. މާއްދީ ބޭސްފަރުވާ ބޭސްފަރުވާ އަކީ ގިނައެއްޗެކެވެ. އެއިތެރޭގައި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި ކޮންމެހެން މައްސަށް ނޫންކަމުގައިވިޔަސް އޭގެ މާތްކަމާއި ފައިދާ

Read more

ޖިންނީން އިންސާނުން ދެކެ ލޯބިވުމުގެ ހަޤީޤަތް އަދި އޭގެ ފަރުވާ (4 ވަނަ ބައި )

  ތަރުޖަމާ: ރާއިފް ރުޝްދީ ލޯބިވެރި ޢާޝިޤް ޖިންނީގެ އަވަލުމުގެ ފަރުވާ މިފަދަ މީހަކަށް ފަރުވާ ކުރުމުގެ ކުރިން އަހަރުމެން ދަންނަސް ޖެހެނީ މި ޒިނޭކުރާ ޖިންނި

Read more

ޖިންނީން އިންސާނުން ދެކެ ލޯބިވުމުގެ ހަޤީޤަތް އަދި އޭގެ ފަރުވާ (3 ވަނަ ބައި )

ތަރުޖަމާ: ރާއިފް ރުޝްދީ   ޢާޝިޤު ޖިންނިކުރަނީ ކޮންކަމެއް؟ އޭތި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައް ކުރެއެވެ. މިތަނުގައި ގެނެވޭވަރަށްވުރެވެސް އެކަންކން ގިނައެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެއްމެ

Read more

ޖިންނީން އިންސާނުން ދެކެ ލޯބިވުމުގެ ހަޤީޤަތް އަދި އޭގެ ފަރުވާ (2 ވަނަ ބައި )

ތަރުޖަމާ: ރާއިފް ރުޝްދީ ސިޙާޤާއި ލިވާޠު: ބައެއްފަހަރު އަންހެންޖިންނި އަންހެނުނާއި އަޅައިގަނެ އެމީހުންނަށް ޖިންސީގޮތުންބެހެއެވެ. އެގޮތުން އެމީހުންގެ ނިދީގައި އޭނާ އޭނާގެ އުޚްތެއްނުވަތަ އަންހެން ރަޙްމަތްތެރިއެއްގޮތުގައި ދައްކާ

Read more