ކިޑްނީގައި ނުވަތަ ބަނޑުގައި އުފެދޭ ހިލަ ނައްތާލުމަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ

ކިޑްނީގައި ނުވަތަ ބަނޑުގައި ހިލަ އުފެދޭނަމަ ކުރެވިދާނެ ރުޤުޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަދުން ނަމަވެސް ކިޑްނީގައި ހިލަ އުފެދޭ މީހުން އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ހިލަ އުފެދުމުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި

Read more

ސިޙުރު ހަދާ މީހާގެ ޙުކުމް

މުރާޖަޢާ ކުރެއްވީ : އައްޝައިޚު މުހައްމަދު ސިނާން ސިޙުރު ހަދާ މީހުންގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ الحمد لله ހުރިހާ ޝަރީޢަތްތަކެއްގައާއި، އަދި ޢިލްމުވެރިންގެ އިޖްމާޢުން ސިޙުރުގެ ހުރިހާ

Read more

ފާޚާނާގައި ހުރެގެން ޤުރްއާން އަޑުއެހުމުގެ ޙުކުމް

ފާޚާނާގައި ހުރެގެން ރޭޑިއޯ އަކުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކަށް ޤުރްއާން އަޑުއެހުމަކީ މީހާ ފާފަވެރިވާނެ ކަމެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު: ” ކިޔަވާ ޤާރީ ފާޚާނާގެ ބޭރުގައި ވާނަމަ, އަދި

Read more