ސިޙްރުއް ނަޒީފް (ލޭފައިބާ ސިޙުރު) ގެ ފަރުވާ

ސިޙްރުއް ނަޒީފް (ލޭފައިބާ ސިޙުރު) ގެ ފަރުވާ އާންމުކޮށް މިބާވަތުގެ ސިޙުރު ޖެހެނީ އަންހެނުންނަށެވެ. މި ސިޙުރުޖެހުމުން މަސްވަރުކަންތައް ދިގުދެމިގެންދެއެވެ. މިހެން ވުމުން ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އެއްވެސް

Read more