ވާގިނެތޭ ބައްޔަށް އަދި ފައިގެ އުނދަގޫތަކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އާޔަތްތަށް

ވާގިނެތޭބައްޔަށް / ސިޙުރުގެ ސަބަބުން ފަޔަށް އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ވާނަމެ ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އާޔަތްތައް   މިއާޔަތްތަށް ކިޔެވުމުން ބަލިމީހާގެ އެއްވެސް ގުނަވަނެއް  ( ސިހުރު،އެސްފީނާ ނުވަތަ

Read more