ސިޙުރުގެ ސަބަބުން ކެއުމަށް އުނދަގޫވެއްޖެނަމަ ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ

ސިޙުރުގެ ސަބަބުން ކެއުމަށް އުނދަގޫވެއްޖެނަމަ ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ ކެއުމަކީ އިންސާނާ ފުރިހަމަ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމެވެ. ނަމަވެސް ބައެއްކަހަލަ ސިޙުރު ޖެހުމުން ކެއުމަށް އުނދަގޫވެ

Read more

ސިޙުރުގެ ސަބަބުން ނިދުމަށް އުނދަގޫވާނަމަ ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ

ސިޙުރުގެ ސަބަބުން ނިދުމަށް އުނދަގޫވެއްޖެނަމަ ކުރާނެ ފަރުވާ އާންމުގޮތެއްގައި ސިޙުރުޖެހިފައިވާ މީހެއްނަމަ ނިދަން އުނދަގޫވުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ނިދުމަށް

Read more