ހައިޟުނުވެ ގިނަ ދުވަސްވާނަމަ ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ

ހައިޟުނުވެ ގިނަ ދުވަސްވާނަމަ ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ މިފަރުވާއަކީ ސިހުރުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މެޑިކަލް ސަބަބަކުން ނަމަވެސް އަންހެނުން، ހައިޟުނުވެ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނަ ދުވަސްވާނަމަ ކުރެވިދާނެ ފަރުވާއެކެވެ.

Read more