އެސްފިނާ އާއި ޙަސަދައިގެ އާޔަތްތައް

  އެސްފިނާ އާއި ޙަސަދައިގެ އާޔަތްތައް މިއާޔަތްތަކަކީ ޤުރުއާނުގައި އެސްފީނާއާއި ހަސަދައިގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވިގެންވާ އާޔަތްތަކެވެ. މިއާޔަތްތަކަށް މިނަންދެވިފައި ވަނީ ރާޤީން ރުޤުޔާ ކުރުމުގައި ފަސޭހައަކަށެވެ. އެއްވެސް

Read more