ސިޙުރުގެ ސަބަބުން ނަމާދު ކުރުމަށް އުނދަގޫވާނަމަ ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ

ސިޙުރުގެ ސަބަބުން ނަމާދުކުރުމަށް އުނދަގޫވާނަމަ ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ   ސިޙުރު ޖެހުމުން ބައެއް މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރަން އުނދަގޫވާގޮތް ދިމާވެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ދުޢާތަކާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުން

Read more