ސިޙުރުގެ ސަބަބުން ނިދުމަށް އުނދަގޫވާނަމަ ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ

ސިޙުރުގެ ސަބަބުން ނިދުމަށް އުނދަގޫވެއްޖެނަމަ ކުރާނެ ފަރުވާ އާންމުގޮތެއްގައި ސިޙުރުޖެހިފައިވާ މީހެއްނަމަ ނިދަން އުނދަގޫވުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ނިދުމަށް

Read more

ސިޙުރުގެ ސަބަބުން ނިދުމަށް އުނދަގޫވާނަމަ ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ

ސިޙުރުގެ ސަބަބުން ނިދުމަށް އުނދަގޫވެއްޖެނަމަ ކުރާނެ ފަރުވާ އާންމުގޮތެއްގައި ސިޙުރުޖެހިފައިވާ މީހެއްނަމަ ނިދަން އުނދަގޫވުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ނިދުމަށް

Read more