ސިޙްރުއް ރަބްތު(ބަންދުކުރުވާ ސިޙުރު) ގެ ފަރުވާ

ސިޙްރުއް ރަބްތު(ބަންދުކުރުވާ ސިޙުރު) ގެ ފަރުވާ ބަންދު ކުރުވާ ސިޙުރުގެ އެތައް ވައްތަރު ތަކެެއް ހުރެއެެވެ. މިގޮތުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުން ބަންދު ކުރުވާތީ މިބާވަތުގެ ސިޙުރުވެސް

Read more