ބަޙުރުގެ އާޔަތްތައް

ބަޙުރުގެ އާޔަތްތައް މިއާޔަތްތަކަކީ ޤުރުއާނުގައި ކަނޑުގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވިގެންވާ އާޔަތްތަކެވެ. މިއާޔަތްތަކަށް މިނަންދެވިފައި ވަނީ ރާޤީން ރުޤުޔާ ކުރުމުގައި ފަސޭހައަކަށެވެ. އެއްވެސް ޙާލެެއްގައި ގުރުއާނުން ނުވަތަ ސުންނަތުން

Read more