ހިތް ބިރުގަންނަ ނަމަ ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ

އެެއްވެސް ކަމަކާއި ނުލައި ބިރުގަތުން ނުވަތަަ އަބަދުވެސް ހިތް ބިރުގަނެފައި ހުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުންނަށްވެސް ދިމާވަމުން އަންނަ މައްސަލައެކެވެ. މިކަމުގެ

Read more