ހިތް ބިރުގަންނަ ނަމަ ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ

އެެއްވެސް ކަމަކާއި ނުލައި ބިރުގަތުން ނުވަތަަ އަބަދުވެސް ހިތް ބިރުގަނެފައި ހުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުންނަށްވެސް ދިމާވަމުން އަންނަ މައްސަލައެކެވެ. މިކަމުގެ

Read more

ތައިރޮއިޑް ބައްޔަށް ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ

ތައިރޮއިޑް ބައްޔަށް ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم   ތައިރޮއިޑް ގްލޭންޑް އަކީ

Read more

ސިޙުރުވެރިއަކު ދެނެގަންނާނެ ބައެއް ޢަލާމާތްތައް

ޖިންނީންނަކީވެސް ﷲ ތަޢާލާ ދުނިޔޭގައި ލައްވާފައިވާ އެއިލާހުގެ މަޚްލޫޤުންތަކެކެވެ. އެއީ އިންސާނުންނަށް ޣައިބުގައިވާ މަޚްލޫޤެކެވެ. ޖިންނީންގެ ތެރޭގައިވެސް މުއުމިނު ޖިންނީންނާއި ކާފިރު ޖިންނީންވެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ މާތް

Read more

ޝިފާގެ އާޔަތްތައް

މިއާޔަތްތަކަކީ ޤުރުއާނުގައި ޝިފާގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވިގެންވާ އާޔަތްތަކެވެ. މިއާޔަތްތަކަށް ޝިފާގެ އާޔަތުން ނަންދެވިފައި ވަނީ ރާޤީން ރުޤުޔާ ކުރުމުގައި ފަސޭހައަކަށެވެ. އެއްވެސް ޙާލެެއްގައި ގުރުއާނުން ނުވަތަ ސުންނަތުން

Read more

ބުތޫން (ބަނޑު) ގެ އާޔަތްތަށް

ބުޠޫންގެ އާޔަތްތައް މިއާޔަތްތަކަކީ ޤުރުއާނުގައި ބަނޑުގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވިގެންވާ އާޔަތްތަކެވެ. މިއާޔަތްތަކަށް މިނަންދެވިފައި ވަނީ ރާޤީން ރުޤުޔާ ކުރުމުގައި ފަސޭހައަކަށެވެ. އެއްވެސް ޙާލެެއްގައި ގުރުއާނުން ނުވަތަ ސުންނަތުން

Read more