ކެވިފައި ނުވަތަ ބޮވިފައި ހުންނަ ސިޙުރަށް ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ

ކެވިފައި ނުވަތަ ބޮވިފައި ހުންނަ ސިޙުރަށް ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ ސިޙުރު ގެ ވާހަކަ އިންސާނުންނަށް އިންޒާރުކުރެއްވި ﷲ ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެ. އަދި އެކަމަށް އޮތް ފަރުވާ

Read more