ކަނޑުގައިވާ ސިޙުރު ބާޠިލް ކުރުމަށް އަމިއްލައަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާއެއް

ކަނޑުގައިވާ ސިޙުރު ބާތިލް ކުރުމަށް އަމިއްލައަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާއެއް މި ރުޤްޔާއަކީ ބަލިމީހާއަށް ސިހުރު ހެދުމުގައި، ކަނޑަށް ސިހުރު ހަދާފައި ހުރިކަމަށް ރާޤީއެއްގެ ފަރާތުން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އަމިއްލައަށް

Read more

ބަޙުރުގެ އާޔަތްތައް

ބަޙުރުގެ އާޔަތްތައް މިއާޔަތްތަކަކީ ޤުރުއާނުގައި ކަނޑުގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވިގެންވާ އާޔަތްތަކެވެ. މިއާޔަތްތަކަށް މިނަންދެވިފައި ވަނީ ރާޤީން ރުޤުޔާ ކުރުމުގައި ފަސޭހައަކަށެވެ. އެއްވެސް ޙާލެެއްގައި ގުރުއާނުން ނުވަތަ ސުންނަތުން

Read more