ސިޙުރުވެރިއެއްގެގޮތުގައި އުޅުމަށްފަހު، ތައުބާވި ބޭފުޅަކާ ކުރެވިފައިވާ އިންޓަވިއުއެއް (1)

  ސިޙުރުވެރިއެއްގެގޮތުގައި އުޅުމަށްފަހު، ތައުބާވި ބޭފުޅަކާ ކުރެވިފައިވާ އިންޓަވިއުއެއް (1) އަސްލު ލިޔުއްވީ : އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން މި ލިޔުމުގައި ކިޔުންތެރިންނަށް ހުށަހަޅާލަ މިދެނީ، ‘ޞަޙީފަތުލް

Read more