ސިޙުރުގެ ސަބަބުން ނިދުމަށް އުނދަގޫވާނަމަ ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ

ސިޙުރުގެ ސަބަބުން ނިދުމަށް އުނދަގޫވެއްޖެނަމަ ކުރާނެ ފަރުވާ އާންމުގޮތެއްގައި ސިޙުރުޖެހިފައިވާ މީހެއްނަމަ ނިދަން އުނދަގޫވުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ނިދުމަށް

Read more

ވާގިނެތޭ ބައްޔަށް އަދި ފައިގެ އުނދަގޫތަކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އާޔަތްތަށް

ވާގިނެތޭބައްޔަށް / ސިޙުރުގެ ސަބަބުން ފަޔަށް އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ވާނަމެ ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އާޔަތްތައް   މިއާޔަތްތަށް ކިޔެވުމުން ބަލިމީހާގެ އެއްވެސް ގުނަވަނެއް  ( ސިހުރު،އެސްފީނާ ނުވަތަ

Read more

ސިޙުރުގެ ސަބަބުން ނަމާދު ކުރުމަށް އުނދަގޫވާނަމަ ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ

ސިޙުރުގެ ސަބަބުން ނަމާދުކުރުމަށް އުނދަގޫވާނަމަ ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ   ސިޙުރު ޖެހުމުން ބައެއް މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރަން އުނދަގޫވާގޮތް ދިމާވެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ދުޢާތަކާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުން

Read more