ސިޙުރުގެ ސަބަބުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އުނދަގޫވެއްޖެނަމަ ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ

ސިޙުރުގެ ސަބަބުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އުނދަގޫވެއްޖެނަމަ ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ ސިޙުރުގެ ސަބަބުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ދަތިވެ ދޫ ޙަރަކާތްކުރަން އުނދަގޫވާނަމަ ތިރީގައިވާ ފަރުވާ ކުރެވިދާނެއެވެ.އިންޝާ ﷲ މިފަރުވާއިން

Read more