ސިޙުރުގެ ސަބަބުން މައިން ބަފައިންނަށް ނުކިޔަމަންތެރި ވާނަމަ

މައިންބަފައިންނަށް ނުކިޔަމަންތެރި ވާގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިޙުރަށް ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ މިބާވަތުގެ ސިޙުރަކީ ދަރީންގެ އުޅުން ގޯސްކޮށް އެކުދީން މައިންބަފައިންނާ އޮންނަ ގުޅުން ގޯސްކުރުވާ ސިޙުރެކެވެ.ކުއްޖާއަށް ޖެހޭ

Read more