ދުރުތަނެއްގައި ހުންނަ މީހަކަށް ފޯނުގެ އެހީގައި ރުޤްޔާ ކުރުމެގެ ޙުކުމް

  މުރާޖަޢާކުރެއްވީ : އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން ދުރުތަނެއްގައި ހުންނަ މީހަކަށް ފޯނުގެ އެހީގައި ރުޤްޔާ ކުރުމެގެ ޙުކުމް ފޯނުގެ އެހީގައި ރުޤުޔާ ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ސަޢުދީ

Read more