ސިޙުރުގެ ސަބަބުން/މެޑިކަލް ކަމަކުން ރަޙިމުގައި އަށަގަންނަ ކުއްޖާ ބައިގެންދާނަމަ ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ

ސިޙުރުގެ ސަބަބުން/މެޑިކަލް ކަމަކުން ރަޙިމުގައި އަށަގަންނަ ކުއްޖާ ބައިގެންދާނަމަ ކުރާނެ ފަރުވާ   މިއީ ރާއްޖޭގައި މަދުންނަމަވެސް ދިމާވަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ.ގިނަ ފަހަރަށް މިހެން ދިމާވަނީ ސިޙުރުގެ

Read more

ދަރިން ނުލިބޭ ގޮތަށް ހަދާފަ ހުންނަ ސިޙުރަށް ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ

ދަރިން ނުލިބޭގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިޙުރަށް ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ   ދަރީން ނުލިބުމަކީ އިންސާނާއަށް ވަރަށް ހިތްދަތި އިޙްސާސްތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވާ ކަމެކެވެ.މިކަން އިޙްސާސްކޮށްލެވޭނީ މިފަދަ ދިރިއުޅުމެއް ތަޖުރިބާ

Read more