އެސްފިނާ ޓެސްޓް ކުރުން

ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ:

އޯޑިއޯ ފައިލް 10.7MB
ވީޑިއޯ ފައިލް 36.1 MB
އޯޑިއޯ އަޑު އައްސަވާ

އެސްފިނާ ޖެހިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް މި އޯޑިއޯ 7 ފަހަރު އަޑު އައްސަވާ.

މި އޯޑިއޯ އަޑުއަހާ ނިމުމުން ތިރީގައިވާ ކަންތަށް ތަކުން ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވޭތޯ:

1. ގައިގެ އެއްވެސް ތަނަކަށް ތަދުވުން.
2. ލޮލުން ފެން އަންނަގޮތްވުން ނުވަތަ ރޮވޭގޮތްވުން.
3. ގަޔަށްހޫނުވެ ދާހިތްލާގޮތްވުން.
4. ބޮލަށް ބަރުވެ ބޮލުގައި ރިއްސާގޮތްވުން.
5. ގައިގެ އެއްވެސް ތަނެއް އައްސިވުން.
6. ފޫހިވެ ނިދި ޖެހޭގޮތްވުން.
7. ރުޅިގަދަވެ މި އޯޑިއޯ ނިއްވާލަން ބޭނުންވުން.

މި އޯޑިއޯ އަޑުއެއްސެވުމަށްފަހު އެއްވެސް އުނދަގުލެއްވެ އެއުނދަގޫ ނުފިލާނަމަ:
1. ޔާސީން ސޫރަތް މަދުވެގެން 3 ފަހަރު ތަކުރާރުކޮށް އަޑު އައްސަވާ.
2. މިގޮތުންވެސް ރަނގަޅު ނުވެއްޖެ ނަމަ ބަންގި ތަކުރާރުކޮށް 11 ފަހަރު އަޑުއައްސަވާ. އިންޝާﷲ މިވަރުން އުނދަގޫތަށް ފިލާނެއެވެ.