ސިޙްރުލް ތަޚްޔީލް ( ޚިޔާލުތައް އުފައްދާ ސިހުރު ) ގެފަރުވާ

ސިޙްރުލް ތަޚްޔީލް ( ޚިޔާލުތައް އުފައްދާ ސިހުރު ) ގެފަރުވާ މިއީ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ދޮގު ޚިޔާލުތަކާއި ޝައްކުތައް ވެރިކުރުވާ ލޯމަށްޗަށް ހަޤީގަތާއި ޚިލާފް މަންޒަރުތައް ދައްކުވާ

Read more

ސިޙުރުގެ ސަބަބުން ޚިޔާލުތަށްވަދެ ކަންކަން އޮޅޭނަމަ ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ

ސިޙުރުގެ ސަބަބުން ޚިޔާލުތަށްވަދެ ކަންކަން އޮޅޭނަމަ ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ ޝައިޠާނާގެ ވަސްވާހުގެ ސަބަބުން އިންސާނުންނަށް ކަންކަން އޮޅުވާލާއި ތަފާތު ޚިޔާލުތައް ވެރިކުރުވުމަކީ އާ ކަމެއް ނޫނެވެ.ނަމެވެސް ސީހުރުގެ

Read more