ޚުރޫޖުގެ އާޔަތްތައް (آيات الخروج) ގައިގައި ވާ ސިޙުރު ނެރުމަށް ނުވަތަ ބާޠިލް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އާޔަަތްތައް

ޚުރޫޖުގެ އާޔަތްތައް (آيات الخروج) ގައިގައި ވާ ސިޙުރު ނެރުމަށް ނުވަތަ ބާޠިލް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އާޔަަތްތައް މިއާޔަތްތަކަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި “ޚުރޫޖު” މި ލަފްޒު

Read more