ޢިލްމާއި ޙިކްމަތުގެ އާޔަތްތައް

ޢިލްމާއި ޙިކްމަތުގެ އާޔަތްތައް މިއާޔަތްތަކަކީ ޤުރުއާނުގައި ޢިލްމާއި ޙިކުމަތުގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވިގެންވާ އާޔަތްތަކެވެ. މިއާޔަތްތަކަށް މިގޮތަށް ނަންދެވިފައި ވަނީ ރާޤީން ރުޤުޔާ ކުރުމުގައި ފަސޭހައަކަށެވެ. އެއްވެސް ޙާލެެއްގައި

Read more