ސިޙުރުވެރިއެއްގެގޮތުގައި އުޅުމަށްފަހު، ތައުބާވި ބޭފުޅަކާ ކުރެވިފައިވާ އިންޓަވިއުއެއް (2)

    ސިޙުރުވެރިއެއްގެގޮތުގައި އުޅުމަށްފަހު، ތައުބާވި ބޭފުޅަކާ ކުރެވިފައިވާ އިންޓަވިއުއެއް (2) ސިޙުރާދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން އުޅޭއިރު، ސިޙުރުވެރިޔާ އެ ފަދަ ފުލުހުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށް ކީއްވެތޯ

Read more