ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރު މުސްޙަފުގައި ބީހި ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި އަމިއްލަ ނަފްސަށް ރުޤްޔާ ކުރުމުގެ ޙުކުމް

  މުރާޖަޢާ ކުރެއްވީ: އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ސިނާން ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރުގައި އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަފްސައް ރުޤްޔާ ކުރެވިދާނެތޯ؟ އަދި ހަން ހުރަހަކާ އެކު މުސްޙަފުގައި ބީހި، އަޅުގަނޑުގެ

Read more