ރިޒްޤަށް/ކުރިއެރުމަށް ހުރަސްއަޅާ ސިޙުރަށް ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ

ރިޒްޤަށް/ކުރިއެރުމަށް ހުރަސްއަޅާ ސިޙުރުގެ ފަރުވާ ބައެއްމީހުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިބާވަތުގެ ސިޙުރަކީ އެއެވެސް ޙާލެއްގައި ހަޤީގަތެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ ރިޒްޤަކީ ﷲ ދެއްވަވާ އެއްޗަކަށް ވާތީއެވެ.އަދި ކޮންމެ

Read more