މައިމީހާގެ ހަށިގަނޑުގައި ތުއްތު ދަރިފުޅަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކިރު ނުއުފެދޭނަމަ ކުރެވިދާނެ ރުޤުޔާ

މައިމީހާގެ ހަށިގަނޑުގައި ތުއްތު ދަރިފުޅަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކިރު ނުއުފެދޭނަމަ ކުރެވިދާނެ ރުޤުޔާ ޙަމްދާއި ޝުކުރުހުރީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ ސުބްޙާނަހޫވަތަޢާލާއަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަނީ

Read more