ސިޙުރުގެ ސަބަބުން ޚިޔާލުތަށްވަދެ ކަންކަން އޮޅޭނަމަ ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ

ސިޙުރުގެ ސަބަބުން ޚިޔާލުތަށްވަދެ ކަންކަން އޮޅޭނަމަ ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ ޝައިޠާނާގެ ވަސްވާހުގެ ސަބަބުން އިންސާނުންނަށް ކަންކަން އޮޅުވާލާއި ތަފާތު ޚިޔާލުތައް ވެރިކުރުވުމަކީ އާ ކަމެއް ނޫނެވެ.ނަމެވެސް ސީހުރުގެ

Read more