ވަބާއާއި މުޞީބާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއް

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ވަޙީދު ޢަލީ އިބްރާހިމް އާދަމް ބަޝީރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޢަލީ ޝަހީދު އިބްރާހިމް ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު ޢަލީ ވަޙީދު ފޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ މުޤައްދިމާ: الحمد

Read more