ޝަރުޢީ ރުޤްޔާ (ހުއްދަ ފަންޑިތަ ) އަކީ ކޮބާ ؟

  ޝަރުޢީ ރުޤްޔާ (ހުއްދަ ފަންޑިތަ ) އަކީ ކޮބާ ؟ އެކުލަވާލީ : ޢަލީ އާޞިރު ދިވެހި ބަހުގައި ފަންޑިތައޭ ބުނުމުން މާނައަކީ ލިޔާ ތަވީދު،

Read more