ޔޫރިން އިންފެކްޝަނަށް ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ

ޔޫރިން އިންފެކްޝަނަށް ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ ޔޫރިން އިންފެކްޝަންއަކީ ބްލެޑަރގަޔާއި އަދި ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ބޭރުވާ ހޮޅީގައި ބެކްޓިރިއާ އަށަގަތުމުން ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް އާންމުކޮށް ޖެހޭ

Read more