ޝިފާގެ އާޔަތްތައް

މިއާޔަތްތަކަކީ ޤުރުއާނުގައި ޝިފާގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވިގެންވާ އާޔަތްތަކެވެ. މިއާޔަތްތަކަށް ޝިފާގެ އާޔަތުން ނަންދެވިފައި ވަނީ ރާޤީން ރުޤުޔާ ކުރުމުގައި ފަސޭހައަކަށެވެ. އެއްވެސް ޙާލެެއްގައި ގުރުއާނުން ނުވަތަ ސުންނަތުން

Read more