ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ މާތްކަން

ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢަބްދުއްރަހީމް ބިން މުޙައްމަދު   الحمد لله رب العالمين. الصلاة و السلام على نبينا محمد و آله صحبه أجمعبن.

Read more

މެހި ބޭނުންކޮށްގެން ފަރުވާކުރެވިދާނެގޮތެއް

މެހި ބޭނުންކޮށްގެން ފަރުވާކުރެވިދާނެގޮތެއް މެއްސަކީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ، އެހެންނަމަވެސް އަހަރެމެންގެ ޚިޔާލަށްވެސް ނުގެނެވޭވަރުގެ ފައިދާތަކެއް އޭގައި ލައްވާފައިވާ މާތް ﷲ ގެ މަޚުލޫޤެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި މެއްސެކޭ ބުނެފިނަމަ

Read more