މެހި ބޭނުންކޮށްގެން ފަރުވާކުރެވިދާނެގޮތެއް

މެހި ބޭނުންކޮށްގެން ފަރުވާކުރެވިދާނެގޮތެއް މެއްސަކީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ، އެހެންނަމަވެސް އަހަރެމެންގެ ޚިޔާލަށްވެސް ނުގެނެވޭވަރުގެ ފައިދާތަކެއް އޭގައި ލައްވާފައިވާ މާތް ﷲ ގެ މަޚުލޫޤެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި މެއްސެކޭ ބުނެފިނަމަ

Read more