ސިޙުރު ހަދާ މީހާގެ ޙުކުމް

މުރާޖަޢާ ކުރެއްވީ : އައްޝައިޚު މުހައްމަދު ސިނާން ސިޙުރު ހަދާ މީހުންގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ الحمد لله ހުރިހާ ޝަރީޢަތްތަކެއްގައާއި، އަދި ޢިލްމުވެރިންގެ އިޖްމާޢުން ސިޙުރުގެ ހުރިހާ

Read more

ސިޙްރުލް ޖުނޫން ( މޮޔަކުރުވާސިޙުރުގެ ) ގެފަރުވާ

ސިޙްރުލް ޖުނޫން ( މޮޔަކުރުވާސިޙުރުގެ )ގެފަރުވާ ސިޙްރުލް ޖުނޫން ނުވަތަމޮޔަކުރުވާސިޙުރަކީ މީހާގެ ހޭބުއްދި ފިލުވާލާ ސިހުރެވެ. މިވާވަތުގެ ސިހުރު ޖެހުމުން އެމީހެއްގެ ހަމަބުއްދި ފިލާގޮސް މޮޔަ އެއްޗިހި

Read more