ކެވިފައި ނުވަތަ ބޮވިފައި ހުންނަ ސިޙުރަށް ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ

ކެވިފައި ނުވަތަ ބޮވިފައި ހުންނަ ސިޙުރަށް ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ ސިޙުރު ގެ ވާހަކަ އިންސާނުންނަށް އިންޒާރުކުރެއްވި ﷲ ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެ. އަދި އެކަމަށް އޮތް ފަރުވާ

Read more

ބުތޫން (ބަނޑު) ގެ އާޔަތްތަށް

ބުޠޫންގެ އާޔަތްތައް މިއާޔަތްތަކަކީ ޤުރުއާނުގައި ބަނޑުގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވިގެންވާ އާޔަތްތަކެވެ. މިއާޔަތްތަކަށް މިނަންދެވިފައި ވަނީ ރާޤީން ރުޤުޔާ ކުރުމުގައި ފަސޭހައަކަށެވެ. އެއްވެސް ޙާލެެއްގައި ގުރުއާނުން ނުވަތަ ސުންނަތުން

Read more