ޖިންނީން އިންސާނުން ދެކެ ލޯބިވުމުގެ ހަޤީޤަތް އަދި އޭގެ ފަރުވާ (5 ވަނަ ބައި )

  ތަރުޖަމާ :  ރާއިފް ރުޝްދީ 4. މާއްދީ ބޭސްފަރުވާ ބޭސްފަރުވާ އަކީ ގިނައެއްޗެކެވެ. އެއިތެރޭގައި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި ކޮންމެހެން މައްސަށް ނޫންކަމުގައިވިޔަސް އޭގެ މާތްކަމާއި ފައިދާ

Read more

ޖިންނީން އިންސާނުން ދެކެ ލޯބިވުމުގެ ހަޤީޤަތް އަދި އޭގެ ފަރުވާ (4 ވަނަ ބައި )

  ތަރުޖަމާ: ރާއިފް ރުޝްދީ ލޯބިވެރި ޢާޝިޤް ޖިންނީގެ އަވަލުމުގެ ފަރުވާ މިފަދަ މީހަކަށް ފަރުވާ ކުރުމުގެ ކުރިން އަހަރުމެން ދަންނަސް ޖެހެނީ މި ޒިނޭކުރާ ޖިންނި

Read more

ޖިންނީން އިންސާނުން ދެކެ ލޯބިވުމުގެ ހަޤީޤަތް އަދި އޭގެ ފަރުވާ (2 ވަނަ ބައި )

ތަރުޖަމާ: ރާއިފް ރުޝްދީ ސިޙާޤާއި ލިވާޠު: ބައެއްފަހަރު އަންހެންޖިންނި އަންހެނުނާއި އަޅައިގަނެ އެމީހުންނަށް ޖިންސީގޮތުންބެހެއެވެ. އެގޮތުން އެމީހުންގެ ނިދީގައި އޭނާ އޭނާގެ އުޚްތެއްނުވަތަ އަންހެން ރަޙްމަތްތެރިއެއްގޮތުގައި ދައްކާ

Read more

ޖިންނީން އިންސާނުން ދެކެ ލޯބިވުމުގެ ހަޤީޤަތް އަދި އޭގެ ފަރުވާ (1 ވަނަ ބައި )

ތަރުޖަމާކުރީ: ރާއިފް ރުޝްދީ ޢާޝިޤް ޖިންނި އަވަލުން މިގޮތަށް މިލަފުޡް ބޭނުން ކުރެވެން ފެށުނީ މިފަހުންނެވެ. ނަމަވެސް މިމާނައިގައި އިހުގައިވެސް ވާހަކަދެކެވިފައިވެއެވެ. ޖިންނި އަވަލުމާއި މެދު ބަލާލާއިރު

Read more