آيات الفتح والنصـر ( ނަޞްރާއި ފަތަޙައިގެ އާޔަތްތައް )

آيات الفتح والنصـر މިއާޔަތްތަކަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ފަތަޙައާއި ނަޞްރުގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވިގެންވާ އާޔަތްތަކެވެ. މިއާޔަތްތަކަށް މިނަންދެވިފައި ވަނީ ރާޤީން ރުޤުޔާ ކުރުމުގައި ފަސޭހައަކަށެވެ. އެއްވެސް ޙާލެެއްގައި ގުރުއާނުން

Read more

އާޔަތުލް މަލާއިކަ ( މަލާއިކަތުންގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވިގެންވާ އާޔަތްތައް)

  އާޔަތުލް މަލާއިކަ ( މަލާއިކަތުންގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވިގެންވާ އާޔަތްތައް) آيات الملائكة މިއީ “އާޔަތުލް މަލާއިކަތު” ނުވަތަ މަލާއިކަތުންގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވިގެންވާ އާޔަތްތަކެވެ. މި އާޔަތްތަކަށް

Read more

ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރު މުސްޙަފުގައި ބީހި ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި އަމިއްލަ ނަފްސަށް ރުޤްޔާ ކުރުމުގެ ޙުކުމް

  މުރާޖަޢާ ކުރެއްވީ: އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ސިނާން ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރުގައި އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަފްސައް ރުޤްޔާ ކުރެވިދާނެތޯ؟ އަދި ހަން ހުރަހަކާ އެކު މުސްޙަފުގައި ބީހި، އަޅުގަނޑުގެ

Read more

ފާޚާނާގައި ހުރެގެން ޤުރްއާން އަޑުއެހުމުގެ ޙުކުމް

ފާޚާނާގައި ހުރެގެން ރޭޑިއޯ އަކުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކަށް ޤުރްއާން އަޑުއެހުމަކީ މީހާ ފާފަވެރިވާނެ ކަމެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު: ” ކިޔަވާ ޤާރީ ފާޚާނާގެ ބޭރުގައި ވާނަމަ, އަދި

Read more

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ފާރުފަދަ ތަންތަނުގައި ހިއްޕުމުގެ ޙުކުމް

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ފާރުފަދަ ތަންތަނުގައި ހިއްޕުމުގެ ޙުކުމް ސުވާލު: ބައެއް މުސްލިމުންގެ ގެތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އިރު، އެކި އެކި ފާރުތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކާއި ﷲ

Read more