ޝަރުޢީ ރުޤްޔާ ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ފަށަނީ

  ޝަރުޢީ ރުޤްޔާ ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް މި ޖުލައި މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވާނީ އައްޝައިޚް

Read more

ރެއިކީ އާއި އެފަދަ ފަރުވާތަކުގެ ހަޤީގަތް ( 2 ވަނަ ބައި )

  “މި ވިސްނުން ބިނާވެގެންވަނީ ޣައިބުގައިވާ ކަންކަމަކާ މެދު ޤަބޫލުކުރާ ހަމަނުޖެހޭ ޤަބޫލުކުރުންތަކަކަށް، ހަމަ އެކަނި ސިކުނޑިން ނިންމާ ނިންމުންތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. އަދި މިއީ ޣައިބު މޮޅަށް

Read more

ރެއިކީ އާއި އެފަދަ ފަރުވާތަކުގެ ހަޤީގަތް( 1 ވަނަ ބައި)

1992ވަނަ އަހަރު ޖަޕާނުގެ މިކާއޯ އުސުއި (Mikao Usui) ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު ހޯދާފައިވާ ފަރުވާއެއް ކަމަށް ބުނާ ރެއިކީ (Reiki) އަކީ އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑާއި ކައުނުގެ

Read more

ޝަރުޢީ ރުޤުޔާގެ ނަމުގައި އޮޅުވާނުލާށެ! ( 7ވަނަ ބައި )

ހިލޭ އަންހެނުންނަށް ރުޤުޔާ ކުރާއިރު ގައިގައި އަތްލުން   ހިލޭއަންހެނުންނަށް ރުޤުޔާ ކުރާއިރު ބޮލުގައި އަތްލުމާއި އަދި ހަށިގަނޑު ތެރެއަށް ޖިންނި ޙާޟިރުވާހިނދު ބަނޑުގައި އަތްލައިގެން ކިޔެވުމާއި

Read more

ޝަރުޢީ ރުޤުޔާގެ ނަމުގައި އޮޅުވާނުލާށެ! ( 6ވަނަ ބައި )

ހިލޭ އަންހެނަކާ އެކަހެރިވެ ރުޤުޔާކުރުން ނުވަތަ އޭނާއާއި އެކަހެރިކޮށް ރުޤުޔާކުރުން ހިލޭ އަންހެނަކަށް ރުޤުޔާ ކުރާއިރު މަޙްރަމެއްގެ ޣައިރު ހާޟިރުގައި ކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ ވަރަށް ގިނައިން މިހާރު

Read more